EL MEU GRAN VIATGE

El meu gran viatge:

De l’emoció a la decisió.

2. Oficina del viatger

2.1 – Guia Específica (Annex 1)

2.2 – Introduccions pel viatge

2.3 – Recursos de suport

2.4 – Assessorament personalitzat

2.5 – Maletí d’emergències

2.6 – El/la nostra guia

3.   El preparatori

3.1 – Què m’emporto a la motxilla de supervivència bàsica

3.1.1 Em conec, em coneixen

3.1.2 Els meus referents

3.1.3 Els meus aprenentatges

3.1.4 Les meves emocions

3.2 – Què fico a la motxilla de coses que potser no faig servir

4.     El Viatge

4.1 – El nostre mitjà de transport

4.2 – El grup

4.3 – Les inclemències

4.4  – Les incidènci-                                                                                                                        es

5. El recorregut

5.1– L’illa de les “A”

5.1.1 Autoconeixement

5.1.2 Autoestima

5.1.3 Autoconcepte

5.1.4 Autoavaluació

5.1.5 Assertivitat

5.1.6 Autocontrol

5.2 – L’illa del respecte

5.2.1 Les diferències

5.2.2 Valors i creences

5.2.3 Identitat

5.2.4 Auto respecte

5.3 – L’illa de les dependències

5.3.1 Dependència emocional: Relacions tòxiques

5.3.2 Dependència tecnològica: mòbils, videojocs, xarxes socials, whatsapp

5.3.3 Dependència als tòxics: alcohol, estupefaents, fàrmacs

5.4 – L’illa del “No”

5.4.1 Límits

5.4.2 Habilitats socials

5.5 – L’illa dels secrets

5.5.1 Abús de poder

5.5.2 Abús sexual

5.5.3 Secret vs. Sorpresa

5.6  – L’illa de les pors

5.6.1 Violència sexual

5.6.2 Violència psicològica

5.6.3 Violència de gènere

5.6.4 Assetjament vs. bullying

5.6.5 Ciberbullying

5.6.6 Sexting, grooming

5.7 – L’illa de l’amor

5.7.1 Capacitats personals i grupals

6.1.2   Diari de viatge: aprenentatges, recorregut, fotografies)

7.   Retorn del diari de viatge per part dels guies: revista digital

1 – Introducció:  Explicar d’una manera didàctica i divertida, però a la vegada intensa la idea de viatge: el perquè

iniciem aquest viatge, que ens comportarà el mateix. Introduir la guia de viat- ge: itinerari del viatge

2 – Oficina del viatger: En aquesta oficina no només prepararem la guia de viatge i els hi donarem la informació precisa, sinó que:

Tindran a la disposició la una guia més específica per a cada situació concreta. Instruccions pel viatge pas per pas i concretant en que consistirà cada aturada del viatge. Disposaran de recursos de suport que permetran fer el viatge mes fàcil.

Disposaran d’assessorament personalitzat per les inclemències que puguin sorgir durant el viatge:

suport individual i grupal per part del professorat i dels talleristes.

Recursos d’ajuda que serviran quan es produeixi una situació de conflicte o emergència durant el viatge:

Maletí d’emergències.

Disposaran d’acompanyament durant tot el viatge: El trajecte serà guiat per un professional especialista en viatges.

3- El preparatori

3.1 – Què m’emporto a la motxilla de supervivència bàsica

Jo: qui sóc, habilitats personals, capacitats i recursos propis

Els meus referents: pares o tutors

Els meus aprenentatges. Allò après fins ara.

Les meves emocions. La por, la ira, la ràbia, l’amor, l’enveja, la tristesa, l’alegria.

Durant aquest introductori ens coneixerem, ens posarem veu.

Ens reconeixerem com a persones, com alumnes i com a fills/es, germans/

es…

Parlarem dels nostres pares, professors, família, amics…d’allò que ens emportem durant el viatge d’ells, d’allò que ens hem après al seu costat.

Alhora també li donarem significació a les emocions, aquelles que ens enduguem a la motxilla de supervivència. Aprendrem a reconèixer-les, de moment no aprendrem a gestionar-les, això ho aconseguirem durant el viatge. Aprendrem a expressar-les, però no a contenir-les, això també ho aprendrem durant el viatge

3.2 – Què fico a la motxilla de coses que potser no faig servir

Mòbils, ordinadors, tabac, revistes, pel·lícules, cançons…. Són coses que no faré servir però que ens serviran

4 – El viatge:

I ens preparem per agafar el vaixell i iniciar aquest fantàstic, impredic- tible, sorprenent viatge.

El vaixell és el nostre mitjà de transport: l’aula serà aquest vaixell que

ens transportarà a les diferents illes.

Ens aturarem a diferents illes on viurem infinitat d’experiències, no totes elles igual d’agradables per tothom, però si significatives

El viatge d’illa a illa, és un espai de reflexió, on treballar el grup, les preocupacions que sorgeixen durant el viatge. Reflexionarem sobre la nostra posició al grup: lideratges, empatia vs. simpatia, solidaritat, bé comú, ètica….

5 – El recorregut:

Recorregut per les diferents illes que conformen el nostre viatge

5.1 – L’illa de les “A”: autoconeixement, autoestima, autoconcepte, autoavaluació, assertivitat, i autocontrol. Aquesta illa té molts kilòmetres, i per tant, té diferents llocs  a visitar i diferents apre- nentatges per assolir. És l’illa que permetrà seguir el viatge conèi- xer-nos millor i permetran conèixer el perquè des les nostres reac- cions, aprendre a gestionar les nostres emocions i descobrir-nos a l’altre.

5.2 – L’illa del respecte: és l’illa on es troben els professors, els pares, els germans, els iguals. L’illa on aprenem a respectar-nos, a respectar les nostres diferències, les nostres creences, la nostre sexualitat, els nostres desit- jos…

5.3 – L’illa de les dependències: En aquesta illa és on farem servir la motxilla de coses que potser no farem servir. És l’illa on treballarem les dependències: emocionals, tecnològiques… on conviurem amb les nostres lligadures més tòxiques, on veure’m que ens espanta i que ens domina.

5.4 – L’illa del “NO”: en aquesta illa petitona aprendrem una paraula que tots els habitants de l’illa repeteixen cons-

tantment per no oblidar-la: La paraula NO. Aprendrem amb ells a dir que no.

5.5- L’illa dels secrets: en aquesta illa tan petita i amagada, aprendrem a diferenciar entre secret i sorpresa. Po- drem veure que som de vulnerables enfront els adults significatius i els iguals.

5.6 – L’illa de les pors: és l’illa de la violència, aquella illa on tot fa por, on tot espanta, on tot és temut i a  la vegada on descobrirem el perquè de l’agressivitat, com s’expressa en els nostres actes, com a través d’aquesta violèn- cia fem mal a l’altre o ens el fan: assetjament, ciberbullying, violència de gènere, violència psicològica, sexual, física, sexting, grooming… És una illa també amb moltes parades, molt estrepitosa, molt fosca… és l’illa on s’amaguen les nostres pors, la nostra ràbia, les nostres experiències més intimes, la nostra autoestima. Per caminar per aquesta illa serà necessari que utilitzem els recursos apresos a l’illa de les “A” i la motxilla de su- pervivència.

5.7 – L’illa de l’amor: És l’illa on ens permetrem estimar-nos, dir-li a l’altre que pensem d’ells de forma positiva. És l’illa que dóna sentit al viatge junts. L’illa on aprendrem a ser un grup, on explorarem les nostres capacitats personals i grupals, on oferirem a l’altre les nostres estratègies d’afrontament envers les vicissituds de la vida.

– El final del viatge:

Ens acomiadem dels companys. Ha estat un viatge llarg, ple d’inclemèn- cies, però ple d’històries per explicar i aprenentatges assolits.

És el moment de fer el nostre diari de viatge:

Ens permetrà fer una avaluació del viatge, d’allò aprés, d’allò que ens falta per aprendre, d’allò que volem canviar i d’allò inamovible.

Ens permetrà poder explicar a família, amics, professors la nostre experiència i ensenyar les rutes explorades i les

fotografies fetes.

Ens permetrà fer un recull que ens serveixi per reflexionar després i emprendre un altre camí diferent més ric en experiències i en aprenentatges. Permetrà tenir una visió més amplia de nosaltres mateixos, dels altres i d’allò que ens envolta.

En definitiva el que pretén aquest viatge es fer-nos créixer.

– Retorn del diari de viatge per part dels guies: revista digital

Annex 1: Guia especifica

ANNEX 1:

En aquest viatge treballarem:

– Ciberbullying

– Assetjament entre iguals (Bullying)

– Violència de gènere

– Dependència emocional: Relacions tòxiques

– Dependència amb substàncies

– Abús de poder

– Control de l’agressivitat

– La importància del respecte

– Valors i creences

– La identitat – La identitat sexual

– L’amor propi

– La resolució de conflictes

– El Dol i la pèrdua

– L’amistat

– Els límits: Saber dir “no”

– Habilitats socials

– La pressió del grup

– La gestió emocional

– Models de referència: la família, els professors, els iguals

– Gestió de l’estrès

– Problemes alimentaris

– Abús sexual

– Empatia

– L’orientació sexual

– Falsos mites / els rumors

– Noves tecnologies com a problema i la seva dependència