VIATGE A LES EMOCIONS

L‘EDUCACIÓ EMOCIONAL EN L’EDUCACIO PRIMARIA. ESTRATEGIES PER CREAR UN BON CLIMA A L’AULA

INTRODUCCIÓ

Les  persones  som  é ssers  emocionals  i  com  a  tals  la  nostra  vida  està   plena d’emocions, que a vegades vivim conscientment i d’altres inconscientment. Aquestes emocions porten el timó de la nostra vida, ja que influeixen enormement en les nostres decisions,  actuacions,  reaccions  i  relacions.  Tal  com  diu  Goleman  (1997)  “les emocions só n impulsos que ens fan actuar” i Humberto Maturana (1996), biò leg i expert en l’estudi biolò gic i humà de les emocions, afirma que “biolò gicament parlant, les emocions só n les que constitueixen el fonament de tot el què fem, fins i tot del què raonem”.

Per aquesta raó , é s molt important que sapiguem entendre i gestionar les emocions i que ensenyem als infants a fer-ho, incloent l’educació emocional a l’escola. Generalment s’ensenya als infants a raonar, se’ls dó na coneixements i recursos per aprendre, però no se’ls ensenya a gestionar les emocions. Segurament l’aprenentatge mé s rendible de la nostra vida sigui aprendre a ser feliços. I això ho aconseguirem amb una bona educació emocional.

L’educació emocional no vol reprimir ni manipular les emocions, sinó que es tracta d’aprendre,  ensenyar  i  practicar  (perquè   é s  una  actitud  davant  la  vida)  unes estratè gies    de    comportament,    d’autocontrol    emocional,    de    pensament,    de comunicació , de relació amb les altres persones i de valors. Aquestes estratè gies ens poden ajudar a millorar la nostra felicitat i la de les persones que ens envolten. I en la mesura que ho aconseguim tindrem molts menys problemes emocionals, socials, etc.

L’educació  emocional inclou una sè rie de valors, que cal tenir sempre presents: el respecte,  la  tolerà ncia,  l’empatia,  l’honestedat  i  la  confiança.  Tots  ells  s’han d’ensenyar des de la prà ctica.

Avui dia ja som moltes les persones que considerem bà sica la intel·ligè ncia emocional per a un bon desenvolupament integral de la persona i poder aprofitar al mà xim la resta de les intel·ligè ncies.

Goleman (1997), en el seu llibre La inteligencia emocional, la defineix com el conjunt d’habilitats entre les que destaquen l’autocontrol, l’entusiasme, la perseverança i la capacitat de motivar-se a un mateix.  Aquestes capacitats es poden ensenyar als infants i així se’ls dó na l’oportunitat de treure un millor rendiment al seu potencial intel·lectual. La infà ncia i l’adolescè ncia só n les millors etapes per assimilar els hà bits emocionals fonamentals que regiran la resta de la nostra vida. Goleman considera la competè ncia emocional com l’habilitat que determina el grau de destresa que cadascú assolirà en el domini de totes les altres facultats.

JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL DE LES EMOCIONS A L’ESCOLA

Està clar que tots els docents eduquem emocionalment al nostre alumnat. Moltes vegades ho fem inconscientment i a vegades no de la forma mé s idò nia, perquè la majoria de nosaltres tampoc hem rebut l’educació emocional adequada. Molts docents interessats  en  aquest  tema,  hem  buscat  recursos  per  aprendre’n  mé s  (llibres  de creixement personal, cursets de l’escola d’estiu, seminaris, llicè ncies d’estudis…) i cada

cop som mé s els que ens preocupem de la intel·ligè ncia emocional dels infants. I com mé s informació recollim, mé s important la trobem. El que é s evident é s que l’educació emocional ha de començar en un mateix. Oi que si no tenim un bon domini de l’anglè s no el podem ensenyar? Doncs, el mateix passa amb la intel·ligè ncia emocional. Com volem fomentar-la en el nostre alumnat, si no som capaços de començar a controlar les nostres emocions?

Alguns docents, guiats pels coneixements que tenen sobre aquest tema i, sobretot, pel sentit comú , estan donant als nens i nenes una bona base emocional, a partir de les seves actuacions, que els serveixen de model positiu. Però hem d’anar mé s enllà de les actuacions individuals. L’aplicació  de la teoria de les intel·ligè ncies mú ltiples a l’escola é s un treball en equip, on tota la comunitat educativa (mestres, alumnes, famiĺ ies, monitoratge i resta de personal) ha de participar-hi. Per obtenir uns bons resultats é s important que se’n faci una generalització  i que el procé s tingui una continuïtat fora de les hores de classe (lleure, menjador, sortides…) i fins i tot, fora de l’ambient escolar. Aquí é s on la implicació  de la famiĺ ia é s bà sica. Evidentment el claustre en serà el mà xim responsable de la posada en marxa del projecte i vetllarà per al seu bon desenvolupament.

Actualment hi ha escoles que, a mé s a mé s d’ensenyar les à rees curriculars, es plantegen incloure ensenyar, de forma organitzada i sistemà tica, a desenvolupar les capacitats que permetran a l’alumnat entendre’s millor i relacionar-se de forma adequada amb el mó n exterior. Pensant també en el futur professional d’aquests nens i  nenes, hem de preveure que a l’entrada al mó n laboral, no nomé s els demanaran unes bones qualificacions acadè miques, sinó que cada cop mé s es valoren unes altres capacitats,  com  só n:  establir  bones  relacions  amb  els  companys,  saber  resoldre positivament els conflictes que es presenten, saber comunicar-se adequadament…, en definitiva, tenir una bona intel·ligè ncia emocional.

Só n moltes les escoles que van introduint alguns aspectes d’educació emocional dins les sessions de tutoria, utilitzant la mediació en la resolució de conflictes, etc.

Partint de la base que les emocions i els sentiments en sí no só n ni bons ni dolents, sinó  que  só n  les  reaccions  que  provoquen  les  que  poden  ser  negatives  i  poc apropiades, es veu la necessitat d’educar els infants en la intel·ligè ncia emocional. Proporcionar  als  infants  estratè gies  per  al  coneixement  personal  i  emocional disminuirà   notablement  les  conductes  agressives  i  els  comportaments  impulsius d’alguns nens i nenes, alhora que millorarà l’ambient en el grup i els seus membres trauran mé s profit de les seves capacitats.

OBJECTIUS

L’objectiu de l’educació  emocional a l’escola é s ajudar els infants a ser persones emocionalment intel·ligents, persones que coneixen i saben entendre els propis sentiments i els dels altres, que controlen les seves emocions, que se senten bé amb elles mateixes, que só n capaces d’establir bones relacions i que tenen els recursos i les habilitats necessà ries per resoldre positivament els conflictes que se’ls presentin; persones que saben prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives i

saben generar emocions positives; en definitiva, persones que adopten una actitud positiva  davant  la  vida.  Es  tracta  de  desenvolupar  la  intel·ligè ncia  emocional mitjançant un entrenament.

Goleman  (1997)  ,  defineix  la  intel·ligè ncia  com  “la  capacitat  de  saber  ser  feliç i proporcionar felicitat als altres, é s a dir, ser intel·ligent vol dir tenir un coneixement i un bon maneig de les emocions prò pies i alienes” i per a ell, l’objectiu consisteix en prendre  consciè ncia  del  domini  dels  sentiments.  Crec que,  com  a  persones, tots hauriem de procurar desenvolupar al mà xim aquesta capacitat en nosaltres mateixos i, com a educands, hauriem de potenciar-la al mà xim en el nostre alumnat. Els objectius especif́ ics que proposa l’educació emocional só n:

     Analitzar i augmentar l’autoconeixement i l’autoestima.

     Comprendre’s a un mateix i aprendre a ser empà tic.

     Dominar  l’autocontrol  emocional,  desenvolupant  la  capacitat  per  controlar

l’estrè s, l’ansietat i els estats depressius.

     Potenciar la capacitat per ser feliç, prenent consciè ncia dels factors que ens

proporcionen benestar.

     Desenvolupar el sentit de l’humor.

     Disminuir la timidesa i el retraïment.

     Saber prendre decisions.

     Desenvolupar la capacitat d’automotivar-se.

     Millorar la capacitat d’actuar de forma reflexiva.

     Conè ixer les possibilitats de canvi i saber canviar.

     Desenvolupar la resistè ncia a la frustració .

     Millorar les habilitats comunicatives i les relacions interpersonals.

     Augmentar la confiança i seguretat en el tracte amb els altres.

     Aprendre a ser assertiu i a evitar les conductes agressives i passives.

     Millorar la capacitat de resolució de problemes.

     Adoptar, de forma voluntà ria i conscient, una actitud positiva davant la vida.

Treballar sobre les emocions a l’escola influeix en què els infants siguin mé s reflexius i

no actuïn amb tanta impulsivitat. També resulta molt positiu per a aquells infants tiḿ

que els costa molt expressar el que senten.

ids

L’educació   emocional  permet   als  infants   aprendre  a   comprendre  i  expressar sentiments i emocions i beneficia les seves relacions socials, perquè fomenta la confiança i les habilitats per resoldre conflictes.

L’educació emocional preté n, tal com diu Rafel Bisquerra “educar per a la vida”.

AVANTATGES

Les escoles que treballen tenint en compte les intel·ligè ncies mú ltiples han observat moltes millores, entre les quals cal destacar:

–  Presè ncia de mé s bon humor i menys tristesa.

–  Augment de l’autoestima de l’alumnat.

–  Disminució de l’ansietat i l’estrè s i dels desordres alimentaris

–  Disminució de la violè ncia, l’agressivitat i altres conductes antisocials.

–  Millora de l’adaptació escolar, social i familiar.

–   Desenvolupament  de  les  habilitats  socials  i  de  cooperació  i  de  les  relacions interpersonals satisfactò ries.

–  Increment del lideratge positiu.

–  Disminució dels problemes conductuals i de l’agressivitat.

–  Increment de l’interè s i la dedicació en l’aprenentatge.

–   Millora  en  l’adquisició  de  coneixements  i  en  l’assoliment  de  les  competè ncies bà siques.

Pensar en què es poden aconseguir totes aquestes millores, ja é s un bon motiu per animar-nos a treballar en aquesta linia.

PERFIL DE L’ALUMNAT

Alumnat de cicle inicial i cicle mig de primària

METODOLOGIA

La metodologia d’aquest taller dividit en dues sessions està plantejada com una metodologia activa i participativa, basada en la construcció de reflexions conjuntes que permetin l’expressió del grup en general i no de les persones que ho lideren, encara que això de per si mateix ja seria un objectiu que hagués d’articular totes les intervencions amb l’alumnat. Finalment, es fa imprescindible temporalizar les sessions per tenir un espai final de conclusió, d’expressió d’interrogants, de vivències… No valdria tant abordar qualsevol temàtica sense arribar a expressar què canvis s’han pogut  produir  després  d’ella.  Així  mateix,  és  convenient  que  en  introduir  nous conceptes amb l’alumnat, repassem alguns dubtes i impressions de la temàtica treballada amb anterioritat, una espècie de repàs per reprendre de nou el fil conductor

CONTINGUT DEL TALLER

Treballant les emocions

Que son

Aprenen a gestionar-les

L’autoconeixement

Aprenem a coneixer-nosi coneixer l’altre Treballant les habilitats socials Entrenament en habilitats socials

La Resolució de conflictes: Actituds davant un conflicte

El paper del professorat davant el conflicto

Estrategies de resolució de conflictes

Com treballar el conflicto

Exemples de situacions conflictives

Tècniques de relaxació

PROFESSIONALS QUE IMPARTIRAN EL TALLER

Puri Cosgaya: Psicologa, Mediadora familiar i coordinadora de parentalitat

Eloi Batista: Educador i integrador social, Terapeuta sistèmic i especialista en infància en risc

COST DE LA FORMACIÓ

Aquesta formació esta dividida en 4 sessions teòrico pràctiques  d’1.5 hores

aproximadament

El cost de la formació es de 400€

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *